All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - Puerto Rico
Argentina - China
China - Thailand
China - Chinese Taipei
China - Korea
China - Poland
China - Puerto Rico
China - Cuba
China - Brazil
China - Cuba
China - Brazil
China - Thailand
China - Turkey
China - USA
Players
Lastname Name Birthyear Height
CHEN Liyi 1989 184
Chu Jinling 1984 190
FAN Linlin 1991 190
HUI Ruoqi 1991 189
LIU Congcong 1990 188
MA Yunwen 1986 189
MI Yang 1989 180
QIU Yanan 1989 183
SHAN Danna 1991 168
Shen Jingsi 1989 185
WANG Yimei 1988 190
WANG Na 1990 178
WANG Qian 1989 172
WEI Qiuyue 1988 182
XU Yunli 1987 196
XUE Ming 1987 193
YAN Ni 1987 192
YANG Jie 1994 192
YANG Junjing 1989 190
YANG Zhou 1992 187
YIN Na 1988 182
ZENG Chunlei 1989 186
ZHANG Xian 1985 167
ZHANG Lei 1985 181