All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - Dominican Republic
China - Germany
China - Russia
China - Dominican Republic
China - Italy
Japan - China
China - Thailand
China - Japan
China - USA
Brazil - China
Japan - China
China - Italy
China - Russia
USA - China
Players
Lastname Name Birthyear Height
Ding Xia 1990 180
YUAN Xinyue 1996 195
ZHU Ting 1994 188
Yang Fangxu 1994 190
WANG Na 1990 178
Shen Jingsi 1989 185
YANG Junjing 1989 190
WEI Qiuyue 1988 182
ZENG Chunlei 1989 186
Changning Zhang 1995 193
SHAN Danna 1991 168
ZHANG Xiaoya 1992 189
HUI Ruoqi 1991 189
WANG Yunlu 1996 190
Zhan Chen 1990 180
LIN Li 1992 171
YAN Ni 1987 192
WANG Mengjie 1995 172
Yanhan Liu 1993 188
ZHENG Yixin 1995 187
LIU Xiaotong 1990 188
Yao Di 1992 182
WANG Qi 1993 187
HUANG Liuyan 1994 178
Yu Zhang 1995 196