All dates and hours are valid for CET zone.
China
Schedule
China - Thailand
China - Germany
China - USA
China - Belgium
China - Serbia
China - Brazil
China - Netherlands
China - Germany
China - USA
China - Netherlands
USA - China
Players
Lastname Name Birthyear Height
ZENG Chunlei 1989 186
YUAN Xinyue 1996 195
ZHU Ting 1994 188
Yang Fangxu 1994 190
LIU Xiaotong 1990 188
Shen Jingsi 1989 185
YANG Junjing 1989 190
WEI Qiuyue 1988 182
Changning Zhang 1995 193
Yao Di 1992 182
XU Yunli 1987 196
HUI Ruoqi 1991 189
ZHANG Xiaoya 1992 189
Xiangyu Gong 1997 186
LIN Li 1992 171
Ding Xia 1990 180
YAN Ni 1987 192
WANG Mengjie 1995 172
Yanhan Liu 1993 188
WANG Ning 1994 190
Zhan Chen 1990 180